استفاده از نانوحسگرها برای شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره

نویسنده

چکیده

شناسایی گزینش پذیر و حساس مواد منفجره، امری بسیار مهم در مبارزه با تهدیدات تروریستی است.
شناسایی مقادیر ناچیز مواد منفجره به دلیل وجود عواملی چون تنوع و گوناگونی آن ها، کمبود علایمی که
به آسانی قابل شناسایی باشند، روش های فراوان ساخت این جنگ افزار ها و کمبود حسگرهای ارزان قیمت با
حساسیت و گزینش پذیری بالا بسیار پیچیده و پرهزینه است. حساسیت و گزین شپذیری بالا همراه با هزینة کم
تولید حسگرها برای پیروزی در جنگ های تروریستی مبتنی بر مواد منفجره بسیار ضروری است. نانوحسگرها
این توانایی و ظرفیت را دارند که همة معیارهای لازم برای یک پلت فرم مؤثر در شناسایی مقادیر ناچیز مواد
منفجره را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها