نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز

نویسندگان

چکیده

امروزه قاچاق کالا و ارز صدمات فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند. مشکلاتی نظیر کاهش تولیدات
داخلی، افزایش بیکاری و آثار ناشی از آن، کاهش سرمایه گذاری های مولد، کاهش درآمدهای عمومی دولت، گسترش
بحران های اجتماعی و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور؛ که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده و دغدغة
بسیاری از مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی را شکل داده است. اگرچه در حال حاضر اقدامات خوبی انجام شده
و شیوه های مقابله ای متفاوتی نیز به کار برده می شود، لکن بنظر می رسد که همزمانی و هم راستایی برنامه ها نیز
بیش از پیش بایستی مراعات شود و از روش های پیشگیری از جرم قاچاق بهره بیشتر و مطلوب تری گرفته شود. به
هرحال، مقالة حاضر به نقش پیشگیری وضعی در کاهش قاچاق کالا و ارز پرداخته و آن را در دو بُعد مورد بررسی قرار
داده است؛ مبحث اول آن به نظام اقتصادی و راهکارهای موجود در پنج مؤلفه با مصادیق مربوطه اختصاص دارد و در
مبحث دوم، نظام گمرکی را تبیین و راهکارهای مرتبط به آن در جهت کاهش قاچاق کالا و ارز احصا گردیده است.
گفتنی است که پیشگیری وضعی از قاچاق کالا و ارز، فرصتی را فراهم خواهد آورد تا در نگرش به موضوع این پدیدة
شوم و نیز در طرح ها، برنامه ها و شیوه های موجود تجدید نظر کرده و برنامه های پیشگیرانه کارآمدتر و مفیدتری
تدوین و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها