کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته فراملی با رویکرد اطلاعات جنایی در کنوانسیون های بین المللی

نویسندگان

چکیده

ردیابی و کشف جرایم سازمان یافته فراملی یکی از مهمترین اقدامات در زمینه مبارزه با این جرایم محسوب
میشود. برای جرم سازمان یافته تعریف های زیادی وجود دارد که با وجود تفاوت هایی که دارند، از حیث
مفهوم مشترکند. اگر مراجع تعقیب و تحقیق از همان شیوه های متعارف و سنتی برای کشف و تعقیب جرایم
سازمان یافته فراملی استفاده کنند بدیهی است که موفقیت ناچیزی کسب می کنند، بنابراین پیش بینی
روش های جدیدتری لازم است؛ لذا اتخاذ رویکردی حکیمانه در برابر این بزه فراروی جامعه بشری مستلزم
نامحسوس بودن تحقیقات و فرآیند پی جوئی می باشد تا علاوه بر جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون جامعه
مجرمین و سازمان مجرمانه این جرایم، نسبت به ردیابی و کشف جرایم سازمان یافته اقدام کرد. این مسأله
ضرورتی است که نگارندگان را بر آن داشت تا نسبت به بررسی راهبرد اطلاعات جنایی برای کشف و تعقیب
جرایم سازمان یافته اقدام کنند. بدین سان شگردهای تحقیقاتی ویژه یعنی روش ها و فنونی برای جمع آوری
اطلاعات به گونه ای که اشخاص هدف متوجه نشوند، توسط مسئولان پلیسی (ضابطان قضایی عام و خاص)
داخلی و خارجی به منظور شناسایی و تحقیق جرایم و مظنون ها تحت تضمینات قانونی و نظارت مقامات ذیصلاح
قضایی. علاوه بر استفاده از تدابیر پیشگیرانه فنی ویژه در جرایم سازمان یافته، در اسناد بین المللی مربوطه
همواره بر استفاده از رویکردهای کارآمد اطلاعات جنایی مثل حمل و تحویل تحت نظارت، نظارت الکترونیک و رهگیری مکاتبات و تحقیقات مخفی و نفوذ در قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف نیز تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها