موردکاوی یک نوع نقش اثر انگشت استثنایی و نادر در ایران

نویسندگان

چکیده

خطوط برجسته سر انگشتان، نقوش مختلفی را به وجود می آورند که این نقوش، در تمامی کتب و منابع
علمی و آموزشی داخلی و خارجی - اعم از قدیم و جدید - فقط به سه دسته: 1- آرچها (خطوط اصلی نقش
به صورت کمانی)؛ 2- لوپها (خطوط اصلی نقش به صورت حلق های)؛ 3- وُرلها (خطوط اصلی نقش به صورت
پیچشی) تقسیم بندی شده اند. اما در یک مورد نادر و استثنایی، نقش خطوط برجسته سر انگشتان یکی از
اهالی شهر آمل در استان مازندران شبیه هیچ یک از اشکال یاد شده نبوده، بلکه به صورت موازی در طول سر
انگشتان وی م یباشد که این پدیده در تعریف علمی هیچ یک از تقسیمات سه گانه مذکور قرار نمی گیرد. این
قبیل موارد میتوانند تقسیم بندی سنتی انواع نقوش سرانگشتان و همچنین دقت و صحت کلاسه و تطبیق آثار انگشت و بررسی هویت و سوابق کیفری شخص را در سیستم های دستی و نیمه خودکار CCH و حتی
در برخی موارد، سیستم خودکار AFIS با چالش مواجه کنند. با وجود موانع و مشکلات ناشی از بُعد مسافت،
محدودیت امکانات، عدم تمایل شخص مورد نظر و خانواده اش برای انجام تحقیق پیرامون این موضوع و...،
درنهایت پس از انگشت نگاری از آنان و مصاحبه معلوم شد این پدیده در آثار انگشت اقوام نسبی شخص مورد
نظر وجود ندارد و والدین وی نیز سابقه ابتلا به بیماری خاص و یا نقص ژنتیکی ندارند؛ همچنین مادر این شخص هم در دوران بارداری به بیماری خاصی مبتلا نشده و از داروی خاصی استفاده نکرده است. هدف از
این تحقیق که با شیوهای توصیفی - تحلیلی، به همراه تحقیقات میدانی صورت گرفته است؛ معرفی، توصیف
و تب یین یک مورد نادر اثر انگشت و فراهم کردن زمینه برای تحقیقات علمی جامعتر در این رابطه و توسعه و
تکامل علم انگشت نگاری می باشد.

کلیدواژه‌ها