رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373/10/18

نویسندگان

چکیده

وجود جرایم و جنایات همواره در روابط اجتماعی انسان ها اختلاف برانگیز و باعث خونریزی ها و قتل و
غارت های چشمگیری بوده است. به همین علت، امنیت به عنوان یکی از مؤلفه های مهم برای بقا و دوام جوامع
مورد توجه حکومت ها بوده است. با پیشرفت جوامع، نیروهای مسلح برای تأمین امنیت پیش بینی شده است.
یکی از ابزارهای تأمین، برقراری و حفظ امنیت و نظم عمومی در جامعه، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح
است. چنانچه سیاست تقنینی مربوط به این موضوع- یعنی قانون به کارگیری سلاح- جامع، مانع و کارآمد باشد
اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری محقق خواهد شد. ولی بررسی دقیق علمی و کاربردی قانون مذکور
حکایت از آن دارد که این قانون با تعجیل و شتابزدگی و بدون استفاده از نظرات کارشناسان با ١٧ ماده و ١٣
تبصره در سال ١٣٧٣ تصویب شده و دارای ابهامات فراوانی است، به طوری که قانون را
نا کارآمد کرده و تا به
حال نتوانسته به طور کامل اهداف عدالت کیفری را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها