بررسی جرم شناسانه قتل های سریالی شهرستان کرج

نویسندگان

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج-مدرس دانشگاه

چکیده

با گسترش جرایم آپارتمانی و به تبع آن بالا رفتن رقم سیاه جرایم، که خود زمینه ساز جرایم دیگر می شوند، علوم
جنایی با حضور جرم شناسی نظری و کاربردی درصدد حل این معضل و جلوگیری از بروز جرایم مهم تر برآمده است. یکی
از جرایمی که همواره در طول تاریخ مردم، و به تبع آن جوامع بشری، قبیح تلقی می شده، قتل است؛ حال اگر شخصی
دست به ارتکاب قتل های زنجیره ای بزند بیش از هر چیز احساس امنیت در جامعه را خدشه دار کرده و علاوه بر ایجاد ترس
در بین اقشار مردم حس بی اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری را نیز به دنبال خواهد داشت. در شهرستان کرج نیز
در سال ١٣٨٦ قاتلی ٢١ ساله، در بازه زمانی پنج ماهه، ١٠ زن را پس از تجاوز به قتل رساند و این امر فضای اضطراب
آلودی را در شهرستان کرج به وجود آورد. از آنجا که در جرم شناسی به جای پرونده حقوقی مجرم، پرونده شخصیت مجرم
موضوعیت دارد، در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های قاتل و قتل های سریالی، به عوامل جرم زای این پرونده خواهیم
پرداخت و با توجه به نظریه های نوین جرم شناختی، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی، به باز اندیشی در خصایص و رفتار
قاتل بر اساس محتویات پرونده به بررسی مکانی، زمانی و رفتاری (قاتل و مقتول) به عنوان سه عنصر ساختاری تشکیل
دهنده جرم با نگاه به قتل های زنجیره ای شهرستان کرج پرداخته خواهد شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر
ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است که بر طبق پرونده تشکیل شده در نهاد عدالت کیفری صورت بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • maysam hossienpor
چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c