سازوکارهای کنترل پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

اسناد بین المللی مرتبط با پولشویی با توجه به آثار مهم و مخرب پولشویی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی کشورها، با طرح طیف متنوعی از اقدامات کنشی و واکنشی، در سطح داخلی و بین المللی و از سوی
دیگر موظف کردن اعضا به همکاری با یکدیگر و نیز با سازمان های بین المللی مرتبط، شبکه گسترده ای از تدابیر
را برای مقابله مؤثر با پولشویی در سطح ملی، فراملی و بین المللی پیش بینی کرده است. این اسناد علاوه بر ارایه
پیشنهادهای مناسب برای ارتقای کیفیت حقوق داخلی کشورها، زمینه را برای شبیه تر شدن نظام های حقوقی
و تبعاً تسهیل همکاری های بین المللی در مبارزه با پولشویی فراهم م ینماید. قانون گذار داخلی با تصویب قانون
مبارزه با پولشویی در سال ١٣٨٦ و آیین نامه اجرایی آن در سال ١٣٨٨ گام های مهم و البته همراه کاستی هایی
قابل اعتنا در جهت هم قدمی با تحولات بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی برداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c