معاضدت های حقوقی و پلیسی در مقابل جرایم فراملی با تأکید بر نقش اینترپل

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 ( ٢. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

مسأله و هدف: تحول در ماهیت جرایم ارتکابی بخصوص سازمان یافتگی، فراملی شدن و فنی شدن جرایم،
اهمیت تغییر در رویه برخورد و پیشگیری با آن جرایم را امری اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است. معاضدات
حقوقی و پلیسی از مهم ترین جلوه های تعاملات در زمینه مبارزه با جرم در سطح بین الملل است که می بایست
هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی ارتقا یافته و متحول شود. این نوشتار به دنبال تبیین انواع این معاضدات
و بررسی نقش اینترپل به عنوان مهم ترین نهاد اجرایی بین الملل در مبارزه با جرایم می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری
اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.
یافته ها و نتایج: نقش اینترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی و در تسهیل و تسریع تعاملات بین المللی
در ابعاد جنایی و پلیسی بسیار مهم و تأثیرگذار است. همکاری فنی و تخصصی با سازمان های پلیسی داخلی
و نهادهای بین المللی با رعایت اصل احترام به حاکمیت کشورها و کنوانسیون های بی نالمللی باعث برجستگی
بیشتر نقش این سازمان بین المللی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c