نقش تحلیل جرایم در جرم یابی

نویسندگان

چکیده

علوم جرم یابی مشتمل بر مجموعه ای از رشته های علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل
دلایل و یافته های علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی
از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. نظر به اینکه گام اول در هر دادرسی کیفری کشف جرم است
و علوم جرم یابی در سراسر فرآیند کیفری کاربرد دارند، علوم جرم یابی معین آیین دادرسی کیفری محسوب شده
و وظیفه تفکیک جرم از غیر جرم و مجرم از غیر مجرم را به عهده دارند. با توجه به پیچیدگی های مسیر کشف
جرم و لزوم تسریع کشف و دستگیری مجرمین و تأثیر آن در کاهش میزان وقوع جرایم، در حیطه جرم یابی
راهکارهای علمی متعدد و متنوعی جهت کشف جرم بکار رفته و مطرح شده است که در این میان راهکار تجزیه
و تحلیل جرایم، به دلیل برخورداری از پشتوانه علمی و فنی، توجه بسیاری از مأموران کشف علمی جرایم را به
خود معطوف داشته است. تحلیل جرایم مطالعه نظام مند مشکلات ناشی از وقوع جرم و بی نظمی است و به عنوان
یک ابزار تحقیقاتی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها و استفاده از مؤلف ههای تحلیلی باعث کمک به دستگیری
مجرمین، کاهش جرایم و ... می شود. آیا کشف پیش دستانه جرم م یتواند یکی از خروجی های تحلیل جرایم باشد
و اینکه با استفاده از فرایند تحلیل، علاوه بر پیشگیری از جرم به پیش بینی زمان، مکان و فضای جرایم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c