عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری

نویسنده

چکیده

امروزه یکی از مسایل پیچیده و نگران کننده که تقریباً از دغدغه های اصلی پلیس محسوب می شود، موضوع
سرقت خودرو است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سرقت خودرو و ارایه راهکارهای
پیشگیری وضعی – به عنوان بهترین، مؤثرترین و کم هزین هترین روش مقابله با جرایمی همچون سرقت
٨٨ در شهرستان بوشهر می باشد. در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر ضعف عملکرد - خودرو - در سال های ٨٩
مالکین خودرو، ضعف سیستم ایمنی خودرو، ضعف عملکرد پلیس و نیز ضعف سیستم مانیتورینگ بر افزایش
وقوع سرقت خودرو و ارایه راهکارهای پیشگیری وضعی مرتبط به اهداف و فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
در این تحقیق ٤ فرضیه در نظر گرفته شده و مبانی نظری در خصوص جرم، سرقت، سرقت خودرو، پیشگیری
وضعی، عملکرد مالکین، سیستم ایمنی، عملکرد پلیس، سیستم مانیتورینگ، از منابع مختلف جمع آوری و بر
مبنای آن مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق طراحی شده است. این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و از لحاظ روش،
توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه و مراجعه به اسناد و مدارک می باشد.
جامعه آماری را کارشناسان خبره انتظامی در پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، پلیس راهور، معاونت عملیات و
عوامل اجرایی کلانتری ها و یگان امداد جمعاً به تعداد ١٠٠ نفر به صورت تمام شمار انتخاب تشکیل می دهند.
پرسش نامه محقق ساخته حاوی مشخصات فردی با ٢٠ سؤال ٥ گزینه ای با طیف لیکرت و ٢ سؤال تشریحی بوده و براساس فرضیات و سؤالات تدوین شده با آزمون آلفای کرونباح، پایایی آن
0/9281
محاسبه که با اعتبار بسیار بالایی تأیید و به اثبات رسیده است. با استفاده از آمار توصیفی، شاخص های پراکندگی و آزمون tتک نمونه ای، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
در اولویت بندی متغیرهای مستقل، متغیر سیستم ایمنی خودرو بیشترین تأثیر و سپس متغیرهای عملکرد
پلیس و عملکرد مالکین خودرو در اولویت های بعدی قرار گرفته اند و متغیر سیستم مانیتورینگ نیز کمترین
تأثیر را در افزایش وقوع سرقت خودرو داشته اند. با توجه به نتایج حاصل از سؤالات باز و بسته پیشنهاداتی در
جهت پیشگیری وضعی سرقت خودرو ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c