تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز

نویسندگان

چکیده

یکی از جرایمی که این روزها امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی شهروندان را تهدید می کند و به نوعی با نظم و امنیت کشور
در ارتباط است سرقت مسلحانه می باشد. باوقوع یک سرقت مسلحانه که بازتاب اجتماعی و سیاسی و... دارد، فضای امنیتی جامعه
سست و امنیت در بین شهروندان منطقه کمرنگ و فضای جامعه به شدت متزلزل می شود و حتی دارای بازتاب رسانه ای در داخل
و خارج از کشور بوده و با پررنگ کردن آن اذهان جهانیان را به سمت بی ثباتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور
سوق می دهند و اقدام به سوء استفاده و بهره برداری نادرست در این زمینه می نمایند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین
جرم شناختی علل وقوع سرقت های مسلحانه در اهواز می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، محقق می کوشد تا علل گرایش افراد به
سرقت های مسلحانه همراه با بروز حالت های خطرناک در کلانشهر اهواز را، به منزله مقصد و خاستگاه آنان، توصیف و تحلیل کند.
در بررسی سرقت های مسلحانه کلانشهر اهواز، به بررسی انگیزه و علل گرایش به این بزه پرداخته خواهد شد و به اثرات متغیرهای
تأثیرگذار توجه می شود و برای اینکه محقق بتواند متغیرهای تأثیرگذار در وقوع سرقت های مسلحانه را بهتر شناسایی و تبیین
نماید، ترجیحاً از روش کمی- پیمایشی بهره خواهد جست. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که علل شخصی، علل
اجتماعی و وضعی در سوق دادن افراد به سوی ارتکاب سرقت مسلحانه و علل وضعی در پیشگیری از ارتکاب سرقت مسلحانه مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c