نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی

نویسنده

چکیده

اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلب
می نماید، اقتضاء می کند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظور
کنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پیش بینی شود. این ضوابط ارتباط مستقیم با اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه دارد. به همین علت امروز اصل "صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی"در اسناد بین المللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته شده است. قانون آیین دادرسی کیفری جدید واجد نوآوریهایی در این زمینه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامی، محدود نمودن
جرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت
غیرضروری از جمله نوآورهای و تحولات مثبت و امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب و عدم پیش بینی قاضی مستقل و ویژه "بازداشت و آزادی متهم" نیز از نکات قابل نقد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب قرار بازداشت موقت محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c