جایگاه کاراگاه در کشف جرم

نویسندگان

رئیس پلیس آگاهی

چکیده

چکیده
پلیس آگاهی سابقه طولانی در مبارزه با جرم و مجرمین را در بین پلیس های کشف جرم در شناسنامه خود
دارد. و به عنوان قدیمی ترین پلیس کشف جرم به ایفای وظیفه می پردازد. اما آنچه این پلیس را بین سایر پلیس ها
نماد جدا ناشدنی پیکره این پلیس « کارآگاه » . شاخص می سازد؛ سرعت، دقت و صحت در کشف جرم است
می باشد. کارآگاه کسی است؛ که با ورود خود به صحنه، به دنبال کشف حقیقت می باشد. برای کشف حقیقت
لازم است، صحنه جرم را مورد جستجو قرار دهد. لذا ضرورت دارد مدارکی را از صحنه جرم جمع آوری کند.
باید دانش کاربردی از ماهیت شواهد و مدارک فیزیکی را داشته باشد. به این معنا که بداند آزمایشگاه تحقیقات
جنایی با فلان مدرک جرم چه کار می کند و چگونه می توان به بهترین وجه به جم عآوری مدارک پرداخت؛
چنانچه اگر درک یک کارآگاه از ماهیت مدرک جرم پایین باشد، ممکن است از ضبط آن صرف نظر، یا آن را
به طور نامناسبی ضبط کند، حال اینکه بررسی صحنه جرم کاری بسیار ضابطه مند است. موفقیت یک کارآگاه
زمانی موثر است، که صحنه را به درستی بررسی کرده باشد. بر این اساس این مقاله به دنبال پاسخ سوال های
زیر است؛ به چه کسی کارآگاه گفته می شود؟ یا ویژگی های کارآگاه چیست؟ کارآگاه چگونه سرنخ یابی می کند؟
از چه ابزار و دانشی در کشف جرم سود می برد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ad

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • as