بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه

نویسندگان

چکیده

چکیده
سرقت وسائط نقلیه به عنوان یکی از جرایم شایع و دارای بیشترین فراوانی در بین سایر جرائم در تهران بزرگ مطرح میباشد(61% از کل جرائم در سال1393). با این تفاسیر سرقت وکشف وسائط نقلیه برای مسئولین و متولیان برقراری امنیت بسیار حائز اهمیت است. لذا پرداختن به سبکهای مدیریتی روسا و ارائه روش و سبکهای مختلف در جهت افزایش کشف سرقت وسائط نقلیه امری لازم وضروری به نظر میرسد. این تحقیق با هدف تبین تاثیر سبکهای مدیریت روسای پلیس آگاهی برکشف وسائط نقلیه (مورد مطالعه تهران بزرگ، سال1393) انجام شده است. پژوهش حاضر سبکهای مدیریت را بر اساس نظریه رنسیس لیکرت مورد توجه قرار داده است. لیکرت بر اساس تحقیقات، چهار نظام مدیریتی آمرانه، خیرخواهانه، مشورتی، مشارکتی را مطرح نمود. در فرضیههای تحقیق علاوه بر سنجش تاثیر چهار سبک مدیریت فوق بر میزان کشف وسائط نقلیه، بهترین سبک مدیریت روسای پلیس آگاهی که بیشترین تاثیر را بر میزان کشف وسائط نقلیه بررسی نموده است. روش تحقیق در این پژوهش از منظر هدف کاربردی، نوع و روش توصیفی تحلیلی و از منظر جمعآوری اطلاعات پیمایشی است و دادههای مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی از بین 61 نفر از کارآگاهان جامعه مورد مطالعه، گردآوری شده است. برای بررسی نتایج فرضیات از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و آزمون فریدمن ونیز همگنی واریانس از آلفای کرونباخ و نرم افزارspss استفاده گردید. براساس یافتههای تحقیق مشخص شد که رابطه معنی داری بین سبکهای مدیریت روسای پلیس آگاهی با کشف وسائط نقلیه وجود داشته و از تائید تمامی فرضیات حکایت دارد. و قویترین رابطه معنیدار بهترتیب مربوط به سبک مدیریت مشارکتی، مشورتی، خیرخواهانه و آمرانه میباشد. لذا براساس یافتههای تحقیق میشود این چنین نتیجه گرفت به کارگیری سبکهای مدیریتی مشارکتی سپس مشورتی توسط روسای پلیس آگاهی بیشترین تاثیر را در میزان کشف وسائط نقلیه دارد. و میتوان به روسا این گونه توصیه وتاکید گردد که جهت افزایش کشف وسایط نقلیه به سبک مدیریت مشارکتی و مشورتی توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

q

کلیدواژه‌ها [English]

  • s