بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393)

نویسندگان

چکیده

سرقت وسائط نقلیه به عنوان یکی از جرایم شایع و دارای بیشترین فراوانی در بین سایر جرائم در تهران بزرگ مطرح
می باشد( 16%از کل جرائم در سال 1393 ). با این تفاسیر سرقت وکشف وسائط نقلیه برای مسئولین و متولیان برقراری
امنیت بسیار حائز اهمیت است. لذا پرداختن به سبک های مدیریتی روسا و ارائه روش و سبک های مختلف در جهت افزایش
کشف سرقت وسائط نقلیه امری لازم وضروری به نظر می رسد. این تحقیق با هدف تبین تاثیر سبک های مدیریت روسای
پلیس آگاهی برکشف وسائط نقلیه (مورد مطالعه تهران بزرگ، سال 1393) انجام شده است. پژوهش حاضر سبک های
مدیریت را بر اساس نظریه رنسیس لیکرت مورد توجه قرار داده است. لیکرت بر اساس تحقیقات، چهار نظام مدیریتی آمرانه،
خیرخواهانه، مشورتی، مشارکتی را مطرح نمود. در فرضیه های تحقیق علاوه بر سنجش تاثیر چهار سبک مدیریت فوق بر
میزان کشف وسائط نقلیه، بهترین سبک مدیریت روسای پلیس آگاهی که بیشترین تاثیر را بر میزان کشف وسائط نقلیه
بررسی نموده است. روش تحقیق در این پژوهش از منظر هدف کاربردی، نوع و روش توصیفی تحلیلی و از منظر جمع آوری
اطلاعات پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از بین ١٦ نفر از
کارآگاهان جامعه مورد مطالعه،گرد آوری شده است. برای بررسی نتایج فرضیات از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و آزمون فریدمن ونیز همگنی واریانس از آلفای کرونباخ و نرم افزار ssps استفاده گردید. براساس یافته های تحقیق مشخص شد که رابطه معنی داری بین سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی با کشف وسائط نقلیه وجود داشته و از تائید تمامی
فرضیات حکایت دارد. و قوی ترین رابطه معنی دار به ترتیب مربوط به سبک مدیریت مشارکتی، مشورتی، خیرخواهانه و
آمرانه می باشد. لذا براساس یافته های تحقیق می شود این چنین نتیجه گرفت به کارگیری سبک های مدیریتی مشارکتی
سپس مشورتی توسط روسای پلیس آگاهی بیشترین تاثیر را در میزان کشف وسائط نقلیه دارد. و م یتوان به روسا این گونه
توصیه وتاکید گردد که جهت افزایش کشف وسایط نقلیه به سبک مدیریت مشارکتی و مشورتی توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c