تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی

نویسنده

چکیده

چکیده
همه سال در کلیه کشورها، تعداد بسیاری از جرائم یا کشف نمیشوند یا مرتکبین آنها شناخته نمیشوند. نظر به اینکه هدف نهایی در دادرسی کیفری، کشف جرم است، علوم جرمیابی در سراسر فرآیند کیفری کاربرد دارند. با توجه به پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، لزوم تسریع کشف و دستگیری مجرمین و تأثیر آن در کاهش میزان وقوع جرایم در حیطه جرمیابی؛ راهکارهای علمی متعدد و متنوعی جهت کشف جرم به کار رفته و مطرح گردیده است که در این میان، آگاهی از شیوههای اجرایی و رفتارهای امضایی مجرمین، اولین ابزار در جرم یابی میباشد؛ زیرا شناخت شگرد و رفتار امضای مجرم، کمک شایانی به کشف جرم و دستگیری مجرم میکند. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که شیوه اجرایی جرم، روشی عملی است که در اکثر آنان مجرم، در ارتکاب اعمال مجرمانه، موفقیت بیشتری حاصل میکند و از تجزیه و تحلیل چگونگی روش اعمال آن میتوان هر یک از مجرمین را از سایر مجرمانی که مرتکب همان نوع جرم میشوند، تمیز داد. رفتارهای امضای مجرم، برای توصیف رفتارهای متمایز کنندهای به کار میرود که توسط مجرم ارتکاب یافته و گویای نیازهای روانشناختی روحی مجرم میباشد و با روش اجرای جرم متمایز است؛ لذا درک شیوه ارتکاب جرم و رفتارهای امضایی مجرم، به عنوان ابزار تحقیقاتی مهم در جرمیابی محسوب میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

g

چکیده [English]

k

کلیدواژه‌ها [English]

  • u