حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره

نویسنده

چکیده

چندین پلیمر در تشخیص مواد منفجره نیترو آروماتیک استفاده شده است. تشخیص آن ها متکی بر هر دو
برهم کنش الکترونیکی و ساختاری بین مواد حسگر و نمونه تجزیه ای هست. خاموشی پلیمرهای لومینسانس
با کمبود الکترونی مواد منفجره نیترو آروماتیک، مانند تری نیتروتولوئن برای تشخیص مواد منفجره به کار
می رود. حسگر مقاومتی با استفاده از ذرات کربن سیاه که با پلیمرهای آلی مختلف پوشش داده شده اند و در
طول رابط های فلزی نشانده شده اند می تواند برای تشخیص بخارات نیترو آروماتیک مورد استفاده قرار گیرد.
تغییرات فرکانس در سطح اکوستیک دستگاه های موجی برای تشخیص نیترو آروماتیک ها پس از جذب آن ها
به پوشش های پلیمری مشاهده می شود. پلی متالو لهای ٢ فلورسنت اخیرا به عنوان حسگر مواد منفجره در
محلول های آبی و برای بهبود تشخیص بصری و ردیابی ذرات در سطح بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • s.khan jani
چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • bn
  • c