الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق

نویسندگان

چکیده

چکیده
حقوق متهم تحت نظر به عنوان عضوی از شهروندان جامعه از الزامات فرآیند دادرسی کیفری است و توجه به
این حقوق از ابزارهای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و در جهت نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه است
که انسانها از چه ارزش و جایگاهی برخوردار هستند. در نظام کیفری ایران به دلائل مختلف در گذشته اقدامات
مؤثری در جهت رعایت حقوق متهم تحت نظر آنچنان که باید مورد توجه قرار میگرفت، صورت نگرفته بود، اما
در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ مقرراتی برای دفاع از حقوق متهم تحت نظر پیش بینی شده
است. از این رو در این پژوهش بر آنیم تا حقوق متهم تحت نظر در نظام حقوق کیفری ایران را مورد بررسی قرار
دهیم. در این تحقیق داده های مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی از منابع علمی موجود به دست آمده است.
نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد در موارد مدت تحت نظر و تمدید آن، مصادیق تحت نظر قرار دادن
متهم، بازدید مقامات قضایی از تحت نظر گاه ها،تحت نظر قرار دادن متهم، کتبی بودن تفهیم اتهام، تفهیم حق
سکوت، رعایت اصل برائت، حق معاینه پزشک، حق داشتن وکیل از بدو تحت نظر قرار گرفتن، حق ملاقات با
بستگان و نزدیکان، بازجویی تحت ضوابط قانونی، حق داشتن مترجم- حق حفظ حیثیت و رفتار عادلانه، حق
اطلاع متهم از حقوق دفاعی و ضمانت اجرای حقوقی حفظ حقوق متهم تحت نظر در نظام کیفری ایران حقوقی
در نظر گرفته شده که به آن پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

b

چکیده [English]

c

کلیدواژه‌ها [English]

  • n