بررسی عوامل اقتصادی موثر در وقوع آتش سوزی

نویسنده

چکیده

چکیده
آتش سوزی عمدی یکی از جرائم مهمه است؛ لیکن به لحاظ امحاء مدارک و ادله اثبات جرم، سوء استفاده
از خلاءهای قانونی، فساد مالی، دریافت خسارات واهی از شرکتهای بیمه، عدم آشنائی کامل افسران تحقیق و
غیره سبب مغفول ماندن این جرم مهمه از رسیدگی و پیگیری ویژه همچون سایر جرائم جنائی و مهمه گردیده
است. به همین لحاظ سالانه مبالغ هنگفتی عاید مرتکبین این حوزه از جرم می شود. حال آنکه به صورت عواید
اقتصادی و کسب مال، و خواه فرار از مجازات جرائم جنائی و مخفی نمودن اقدامات مجرمانه، با به آتش کشیدن
صحنه جرم باشد و یا هر اقدام دیگر. بر این اساس در این مقاله با بررسیهای به عمل آمده و نیازسنجی در
واحد های مبارزه با حریق عمدی، ضرورت تجهیز به علوم مرتبط از جمله علم فیزیک و شیمی تجزیه در کشف
علمی حریق و از طرف دیگر آشنائی و توانائی به فنون و تکنیک تحقیق و پیجوئی از علل و عوامل مهم در وقوع
حریق عمدی بیان گردیده و تشریح شده است. که نتایج حاصله علاوه بر کمک و ارتقاء کیفی روشهای کشف،
نسبت به جلوگیری از آتش سوزیهای عمدی نیز بدنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

adv

چکیده [English]

FG

کلیدواژه‌ها [English]

  • KKJ