راهبردهای پی شگیرانة آموزشی آگاه یساز: ضرورتی

نویسندگان

چکیده

چکیده
فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمین و منحرفین مصون نمانده
است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ منحرفانه و مجرمانه به طمع انداخته است.
شاید بتوان یکی از علت های اولیة رشدِ انحرافات سایبری را در ناآگاهی و عدم درکِ گستره و آثارِ گران بارِ
تهدیدهای سایبری از سوی عموم مردم و درنتیجه عدم تقبیح و نکوهشِ چنین رفتارهایی جستجو کرد. از
این رو، مهم ترین ابزار به منظور مبارزه با انحرافات سایبری، آگاه سازیِ همگانی و ارتقاء سواد رسانه ای است.
در ارتباط با کودکان و نوجوانان به عنوان کنش گران اصلیِ این انحرافات- چه به عنوان بزه کار و چه بزه دیده-
در پیش گیری از این انحرافات به ویژه در اوانِ دوران کودکی و نوجوانی و نیز والدین « آموزش » ضرورتِ نقش
آنان، دوچندان به نظر می رسد. بنابراین، به منظور نیل به این هدف، ارتباط میان رفتارهای انحرافیِ برخط و آثارِ
ملموسِ چنین رفتارهایی در فضای مادی و نیز رابطه مندیِ هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگیِ مثبت
با رفتار کاربران در فضای سایبر، باید درک و درونی سازی شوند. به عبارت دیگر، باید راهبردهای میان مدت و
بلند مدتی را بکار بست تا اخلاق سایبری کاربران فضای سایبری حداقل به همان اندازه اخلاقیات آنان در فضای
مادی رشد و بالندگی پیدا کند. در این نوشتار، ابتدا بر پایة نظریه یادگیری اجتماعی و رهایی اخلاقی، رابطه
میان فراوانیِ رفتار منحرفین و عدم نکوهش و یا حتی تقویت رفتار آنان در نظر عموم مردم تبیین گردیده و
سپس راهبردهایی به منظور پیش گیری از این انحرافات و رشد سواد رسانه ای ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

G

کلیدواژه‌ها [English]

  • M