پیشگیری از سرقت از اماکن با تاکید بر پیشگیری وضعی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سرقت از اماکن از جرائم پرشمار و پرهزینه و مستلزم برنامه ای ممتاز برای پیشگیری است. چندین رویکرد
پیشگیری از جرم در خصوص سرقت از اماکن نیز در دسترس است؛ پیشگیری کیفری با تاکید بر مجازات بویژه
اثر بازدارنده آن، پیشگیری جامعه مدار با تاکید بر رفع زمینه های ارتکاب جرم و پیشگیریِ وضعی با تاکید بر
افزایش هزینه ارتکاب و تقویت آماج. مهمترین رویکرد اتخاذ شده در بیشتر برنامه های امروزی پیشگیری از
سرقت از اماکن، پیشگیری وضعی است که عمده سازوکارهای خود را بر مداخلات فیزیکی و طراحی ساختار
شکلی اماکن و بناها متمرکز کرده است. این مقاله اولا تبیینی اجمالی از وضعیت و علل سرقت از اماکن ارائه
می کند؛ سپس ١٠ راهبرد مهم اعمال شده در برخی کشورها را معرفی و تشریح می سازد. این راهبردها عبارتند
از؛ استفاده از زنگ خطرها، تقویت آماج، راهبرد پلیسیِ مورد محور، نظارت محلی، علامت گذاری اموال،
علائم غلط انداز حضور، دوربین مداربسته، تقویت رویت پذیری، محدودیت دسترسی به مدخل ها و برنامه های
آگاهی بخشی. نتایج به دست آمده، از کارآمدی و اثربخشی هیچ راهبردی به تنهایی حمایت نمی کند اما اجمالا
می پذیرد که چند راهبرد در کنار هم اثر قابل توجهی بر ارتکاب این نوع از سرقت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c