تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت
در کنترل آن است. نوع مطالعه بر مبنای پژوهش های غیر آزمایشی از نوع علی– مقایسه ای می باشد. جامعه
مورد مطالعه شامل ٢٠٠ نفر (برای هر گروه مجرمان خشن و غیرخشن ١٠٠ نفر) است که در سال ١٣٩٣
در سطح شهر تهران دستگیر شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و اندازه گیری متغیر با استفاده از آزمون R-٩٠-Scl انجام شد. آنالیز داده ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری (Manova) انجام گرفت. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی جرایم خشن و غیر خشن راهکاری جهت کاهش و جلوگیری از
انجام آنها بدست آید تا دست اندر کاران امر در مسائل جنایی و قضایی بتوانند از آن بهره ببرند. بر این اساس هدف
کلی این پژوهش تأثیر سلامت روانی مجرمان خشن و غیرخشن در افزایش جرم و نقش مدیریت در کنترل آن
بود. در نتیجه فرضیه مطرح شده در این تحقیق عبارت است از: سلامت روانی مجرمان در افزایش جرم تأثیر
دارد و با مدیریت پیشگیری می توان آن را کاهش داد نتایج نشان داد که سلامت روانی مجرمین جرایم خشن
و مجرمین جرایم غیر خشن در افزایش جرم نقش دارد، به طوری که مدیریت پیشگیری و کنترل خشونت در
مجرمان جرایم خشن امری ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c