جایگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسندگان

چکیده

جمله مهم ترین این حقوق، آگاهی یافتن متّهم بر ادلّه ای است که علیه وی اقامه گردیده است. اصول عدیده ای ازجمله
اصل برائت، اصل عادلانه بودن رسیدگی، اصل تساوی سلاح ها و ... مبیّن این حق متهم هست. جوهره یک رسیدگی کیفری،
تحصیل دلیل از سوی مقام قضائی در پرونده متشکله و به دنبال آن، اتخاذ تصمیم قضایی بر اساس دلایل موجود هست. از
طرفی، متهم حق دارد از دلایل حاصل، اطلاع پیدا نموده و بر اساس آن، مدافعات خود را تنظیم و ارائه نماید. روش تحقیق
به صورت تحلیلی و توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای هست. در این نوشتار، سعی بر آن است تا با مطالعه تطبیقی
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و نیز قانون آیین دادرسی کیفری ایران (هم در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٧٨
و هم در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ ) به صورت تطبیقی، پاسخ سؤالات فوق از متن قوانین دو کشور استخراج و
به ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی حاکم بر موضوع پرداخته شود. با بررسی تحقیقات مربوطه، سابقه ای از پرداختن
تطبیقی به حق متهم از اطلاع بر ادله اثباتی امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c