ابعاد و مؤلف ههای خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی (کارکنان پلیس آگاهی ناجا)

نویسنده

چکیده

این مقاله به دنبال شناسایی ابعاد و مؤلفه های خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پلیس آگاهی ناجا
می باشد. لذا اهمیت، جایگاه و رسالت خطیر پلیس آگاهی ناجا برای حفاظت صیانت از جان و اموال مردم بر کسی پوشیده
نیست، اما خود کنترلی درونی یکی از انواع بسیار مهم خود حفاظتی می باشد، لذا با نهادینه نمودن فرهنگ خودحفاظتی
در کارکنان، هر فرد، عامل کنترل کننده همه جانبه و نیرومندی در درون خود احساس نموده، بطوری که وی را دائماً به
سمت انجام صحیح کارها هدایت می نماید و در این راستا از گرفتار شدن کارکنان در دام جاسوسی جلوگیری می نماید.
این تحقیق اهمیت و ضرورت خود حفاظتی در پیشگیری از جاسوسی را بیان و هدف اصلی آن، ارائة الگوی خود حفاظتی
در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پلیس آگاهی ناجا است و پاسخ به سؤالات تحقیق می پردازد: مؤلفه های بعد اعتقادی
و ایمانی، بعد شناختی و دانشی، بعد عاطفی و اخلاقی خودحفاظتی کدامند؟ و به چه میزان در پیشگیری از جاسوسی
کارکنان پلیس آگاهی تأثیردارد؟ خودحفاظتی، پیشگیری و جاسوسی و مفاهیم مشابه تعریف و ابعاد و مؤلفه های اعتقادی و
ایمانی، شناختی و دانشی و عاطفی و اخلاقی به طور خلاصه بیان و به بررسی محیطی خودحفاظتی، پیشگیری و جاسوسی شیوه ها و موانع در پلیس آگاهی ناجا پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی تبینی بوده و از طریق آزمون T میانگین آمار توصیفی و از طریق آزمون فریدمن میانگین رتبه مشخص شده است و فرضیه تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c