شناسایی و اولویت بندی مهارتهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی

نویسنده

چکیده

نیروی انتظامی علاوه بر عهده دار بودن مأموریت پیشگیری و مقابله با جرائم، با عهده دار بودن مسئولیت و مأموریت مهم
کشف جرائم در جایگاه ضابط قوه قضائیه نقش بسزایی در تأمین برقراری امنیت و نظم و آسایش عمومی کشور و جامعه
ایفا می کند. این مهم، می طلبد تا نیروی انتظامی و مدیران عملیاتی آن به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی در سطح جوامع
بشری که موجب بروز و پدیدار شدن سبک جدید ارتباطات میان مردم و جوامع و نیز به طبع آن، زایش و وقوع شیوه ها و
سبک های جدید و متنوعی از جرائم شده است، تکنیک های علمی و فنی مقابله و کشف جرائم را فرا گرفته و بکار گیرند.
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مهار تهای فنی کشف جعل معنوی اسناد هویتی در استان سیستان
و بلوچستان می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، پیمایشی- میدانی بوده و جامعه
آماری این تحقیق، کلیه متخصصین در حوزه کشف جعل اسناد هویتی شامل متخصصین آزمایشگاه بیولوژی، متخصصین
آزمایشگاه بررسی اسناد مشکوک و مجعول در مرکز تشخیص هویت ناجا، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص
اصالت خط، کارشناسان امضا و اثر انگشت شاغل در ناجا و کارآگاهان شاغل در اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس
آگاهی استان سیستان و بلوچستان می باشند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته ١٨ سؤالی ٥ گزینه ای
طیف لیکرت استفاده شد که مقدار جامعه آماری به تعداد ٥٨ نفر شناسایی گردید. حجم نمونه بر اساس رابطه کوکران ٥٠
نفر و با استفاده از روش تمام شمار قضاوتی انتخاب شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظریات اساتید و متخصصین،بررسی و تایید گردید. ضریب اعتماد برای سؤالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/85 بدست آمد که نشان از سطح خوب پایایی تحقیق دارد. نتایج نشان داد، بیشترین تأثیر استفاده از آزمایشگاه بیولوژی DNA در تشخیص جعل معنوی اسناد هویتی، برای شناسنامه، بیشترین تأثیر شیوه های رایج بررسی اسناد و مدارک مشکوک و مجهول در تشخیص جعل
معنوی سند هویتی، برای گذرنامه و بیشترین تأثیر مهارت به کارگیری شیوه های علمی بازجویی و مصاحبه در تشخیص
جعل معنوی سند هویتی، برای کارت شناسایی صنفی (اداری) می باشد. نتایج نشان داد: در بحث اولویت بندی کشف جعل
معنوی اسناد هویتی، استفاده از شیوه های علمی بازجویی و مصاحبه، بیشترین نقش را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c