پلیس نمائی: تبیین، تقنین و پیشگیری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

پلیس تا حد زیادى اقتدار خود را از اعتماد مردم کسب مى کند. اعتماد مردم بیش از آنکه متوجه شخصیت
حقیقى پلیس باشد، به کسوت و لباس او تعلق مى گیرد. بنابراین لباس و تجهیزات پلیس، نماد اقتدار و اعتماد
است. خدشه در ارزش نمادین لباس پلیس، ضربه به اقتدار و اعتماد مذکور و بنابراین از خطرناکترین جرائم است
و واکنش تقنینى و تدابیر پیشگیرانه جدى را طلب مى کند. این مقاله اولا مهمترین تجارب تقنینى کشورهاى
مختلف در جرم انگارى و مجازات پلیس نمائى را مورد بررسى قرار مى دهد، سپس به وضعیت قوانین کیفرى
ایران مخصوصا ماده556قانون مجازات اسلامى، ابهامات و خلأهاى موجود در این زمینه مى پردازد. ثانیا برخى
از مهمترین تدابیر پیشگیرانه را طرح و بررسى مى نماید. تمرکز مقاله در این بخش بر سازوکارهاى پیشگیرى
وضعى است. در پایان پیشنهادهاى عملى و کاربردى جهت کاهش پلیس نمائى ارائه مى شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c