پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی

نویسنده

چکیده

امروزه جرایم سایبری با توجه به گستره فناوری اطلاعات و رشد سریع و مستمر تکنولوژی، با طیف
گسترده ای در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. نظر به ویژگی خاص جرایم مزبور، پیشگیری از آن مستلزم
اخذ تدابیر ویژه علمی و فنی متناسب می باشد.
« پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم یابی » به بیان نقش دو علم جرم شناسی و جرم یابی و ارتباط آنها در مقابله با جرایم رایانه ای می پردازد. در حیطه جرم شناسی،
پیشگیری وضعی به عنوان بهترین نوع پیشگیری از ارتکاب این جرایم در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته
است. اگرچه اتکای صرف به این نوع از پیشگیری، کافی نمی باشد و مبارزه با جرایم سایبری، مستلزم بکارگیری
دیگر روش های پیشگیری می باشد و از نظر پلیس علمی نظر به اینکه کشف علمی جرایم در عمل با کمترین
خطا مواجه می باشد، می تواند با کشف و شناسایی راه و روش و فرآیند ارتکاب جرایم رایانه ای، داده های خود
را جهت پیشگیری هرچه مناسب تر و عملی تر در اختیار علم جرم شناسی قرار دهد و از این طریق مکملی در
جهت پیشگیری به شمار آید. پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل و مسائل مرتبط با موضوع تحقیق،
راهکارها و پیشنهادهای مناسبی در بخش نتیجه گیری مطرح گردید. نتیجه مهم حاصل از پژوهش، این است
که پیشگیری از جرایم سایبری تنها با پیشگیری وضعی و یافته های جرم یابی راه به جایی نمی برد. اگرچه از این
طریق، پیشگیری تسهیل می گردد؛ لیکن ناکافی به نظرمی رسد. فلذا بایستی با کمک شناسایی انواع راه های
پیشگیری که از علوم مختلف حاصل می گردد؛ به صورت همه جانبه و در سطح ملی و بین المللی به مقابله با
جرایم سایبری به عنوان یکی از جلوه های بزهکاری نوین پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c