بررسی چگونگی پیشگیری کیفری واجتماعی ازجرائم الکترونیکی باتاکیدبرنقش نیروی انتظامی و تجارت الکترونیک

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان(ماهنشان)، مربی، رشته حقوق خصوصی، (نویسنده مسئول)

چکیده

هنگامی که گفته می شود: نیروی انتظامی حافظ جان و مال افراد جامعه می باشد، منظور، وظیفه اصلی
او یعنی جلوگیری از وقوع جرایم است. جرایم الکترونیکی درفضا و بستری رخ می دهندکه امکان شناسایی
ومقابله با آنها بسیار دشوار است. بحث جرایم رایانه ای و تلاش درجهت پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و مقابله
با مرتکبان وحمایت ازبزه دیدگان، به یک حوزه خاص منحصرنشده و ازتعامل حقوق با فناوری به وجود آمده
است. هدف این مقاله، بررسی اثرالکترونیکی شدن تجارت وچگونگی ایجاد امنیت اطلاعات درجهت ممانعت
از سوء استفاده های احتمالی است.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات، بصورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. در یافته های تحقیق،
امکان دسترسی به اطلاعات در حجم وسیع، بالا بردن کیفیت کالاها وخدمات، رعایت حقوق مصرف کنندگان
ومحدودیت هایی همچون عدم اعتماد فنی وعدم وجود استاندارد خدمات است که مستلزم پیشگیری اجتماعی
وکیفری وتربیت وآموزش کادرمجرب درزمینه مقابله باجرائم الکترونیکی وایجاددادسرای ویژه این جرائم
می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c