بررسی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر تهران (مطالعه سالهای 1390-1380)

نویسندگان

چکیده

مسائل اجتماعی همواره تاثیرات مهمی را بر زندگی آدمی به همراه داشته است. سرقت از جمله مسائل
اجتماعی است که تاثیرات مخربی را در پی داشته و زندگی بشر را دستخوش ناامنی و بی نظمی نموده است.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر این پدیده در دهه ٨٠ است. روش تحقیق این پژوهش کمی و
با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه است. جامعه آماری تحقیق را شهر تهران در طی سال های 1390-1380
تشکیل می دهد و واحد تحلیل آن نیز شهر است. با این زمینه روش شناسی، مهم ترین متغیرهای تحقیق در
یک چارچوب نظری انتخاب گردیده و سپس با استفاده از داده های ثانویه، الگوی تحلیلی تحقیق مورد آزمون
تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر بیکاری، تحصیلات، جمعیت و تعداد اماکن
مذهبی تاثیر معناداری بر متغیر سرقت دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی است که در مجموع ٨١ درصد
متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c