استخراج خطوط سیر مشابه اشخاص در شبکه راه های شهری

نویسندگان

چکیده

امروزه یکى از ابزارهاى لازم براى بررسى دلایل وقو ع جرم، استفاده از سیستمهاى اطلاعاتى مرتبط با مکان
مى باشد. این سیستم ها امکان ذخیره سازى اطلاعات مکانى و تحلیل آنها را فراهم میکند. از آنجا که وقوع جرائم
در محلهایى اتفاق مى افتد که شرایط محیا باشد، مى توان دلیل وقوع آنها را مرتبط با ویژگى هاى مکانى دانست.
بنابراین مى توان با استفاده از تحلیل هاى موجود در سیستم هاى مکانى رفتارهاى مجرمانه مرتبط با مکان را
بررسى کرد و جرایم را کشف کرد و از وقوع آن ها پیشگیرى نمود. داده هاى حاصل از بررسى موقعیت افراد در
زمان هاى مختلف نیز یکى از داده هاى مکانى مى باشد که مى توان خط سیر هر فرد را توسط آن ها ایجاد کرد.
این خطوط سیر نیز حاوى اطلاعات رفتارى هر فرد مى باشد. از طرفى در دیدگاه پلیسى نیز مى توان هر فرد
را به عنوان یک متهم در نظر داشت و رفتارهاى مکانى وى را بررسى کرد. در این مقاله به بررسى خطوط سیر افراد پرداخته مى شود و روشى براى استخراج خطوط سیر مشابه با استفاده از روش فهرست گذارى Mtree ارائه مى گردد. در نهایت نیز این روش توسط داده هاى شبیه سازى شده براى شهر تهران ارزیابى میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c