بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت جرایم اقتصادی، میزان تاثیرگذاری آن در تمامی امورات جامعه، نوپا بودن جرایم
اقتصادی کلان در کشور، این پژوهش با هدف بررسی نقش وبگاه های اینترنتی در مبارزه با جرائم اقتصادی به انجام رسید.
روش: در این پژوهش مطالب مربوط به جرایم اقتصادی در سال ١٣٩٠ از وبگاه های الف ، تابناک، بی باک و فارس با
استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج که تعداد ٣٢٢ مطلب با موضوع جرم اقتصادی به دست آمده که برای تجزیه وتحلیل آنها، از روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده و با انتقال یافته ها به نرم افزار spssو با استفاده از آزمون کای اسکوئرنسبت به تحلیل آن اقدام گردید.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد بین جهت گیری رسانه ها و نوع جهت گیری جرایم اقتصادی تفاوت معناداری
وجود دارد و این امر بمنزله این است که مطالب وبگاه های مورد مطالعه با جهت گیری های مطالب اقتصادی اعم از مثبت،
منفی و خنثی با یکدیگر متفاوت بوده و بصورت یکسان در خصوص مطالب جهت گیری ننموده اند. و همچنین بین مطالب
اقتصادی جرایم اقتصادی و نقش آنها تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج: وبگاه ها نقش مهمی در انتقال اخبار به مخاطبان داشته و با توجه به واکنشی که جامعه در قبال این اخبار نشان
داد و انزجار و مقابله ای که در سطح جامعه ایجاد شد نشان می دهد که پیام ها تاثیر قوی و محکم خود را بر مخاطب داشته
و حاکی از این است که رسانه ها توانسته اند نقش موثر و محکم خود را در امر مبارزاتی جرائم اقتصادی ایفا نمایند. رسانه ها
نقش مهمی در ارایه تصویر جرم برای مردم دارند و با بررسی نگرش های مختلف، رسانه می تواند تاثیر مستقیم بر افکار
جامعه در زمینه، مبارزه دسته جمعی با جرم ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c