پیشگیری سازما ن محور از جرم؛ مقدمه تقویت امنیت داخلی

نویسندگان

چکیده

جرم هزینه های زیادی بر یک کشور تحمیل می کند. لذا بالا رفتن آمار جرم کشور نسبت به شاخص ها علاوه
بر کاهش میزان امنیت، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. پیشگیری از جرم به عنوان رویکردی در
جهت کنترل جرم، بر ماهیت فرصت مداری در ارتکاب جرائم تاکید دارد. در مفهوم اخص، پیشگیری از جرم
به معنای به کارگیری شیوه ها یا اقدامات غیرکیفری به منظور جلوگیری از وقوع جرم است. بعلاوه، پیشگیری
از جرم یک امر جمعی است و همه سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی در آن سهم دارند و فقط صرف
اقدامات انتظامی و قضایی کافی نیست. تا زمانی که همه سازمان ها بر اساس مسئولیت های قانونی به ایفای
وظیفه نپردازند و در فرآیند امنیت سازی مشارکت نکنند، پیشگیری از جرم محقق نخواهد شد. این مقاله با
تاکید بر نظریه استحکام که معتقد است سازمان های کشور، همانند زنجیر به هم پیوسته در جامعه عمل
می کنند و با هم افزایی قادر به تقویت امنیت درونی نظام هستند، به مطالعه پیشگیری از جرم می پردازد. در
این راستا، انتظارات ١٩ گانه پیشنهادی پلیس برای مدیریت پیشگیری از جرم و کاهش آن را برمی شمارد. مقاله
نشان خواهد داد که تحقق این انتظارات نیازمند همکاری همه سازمان ها به ویژه سازمان های ٢١ گانه مرتبط
با موضوع پیشگیری از جرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c