نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبانی و ضرورت ورود ناجا به مبارزه با قاچاق
کالا و ارز، نقش و جایگاه ناجا در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفاهیم و مبانی قاچاق ، عوامل و انگیز ههای
شک لگیری، پیامدها و تبعات آن بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در نهایت به ارائه
پیشنهاداتی برای سیاس تگذاران، برنام هریزان ومتولیان امر مبارزه پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله،"توصیفی- تحلیلی"می باشد. بدین طریق که با مطالعه دقیق و تحلیلی کتب و مقالات تخصصی که در زمینه قاچاق کالا تدوین و نگارش شده است، اطلاعات این پژوهش استخراج کرده و به نگارش آن پرداخته ایم. نتیجة
این کار پژوهشی بیانگر این نکته است که قاچاق کالا، علی رغم اینکه به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی می تواند
آسیب های مختلفی را برای جامعه و امنیت عمومی کشور به همراه داشته باشد، توان و پتانسیل های موجود
کشور را برای رشد و توسعه در همه زمینه ها دچار اختلال کرده و ایران را از رسیدن به اهداف بلند توسعه ای
خود (چشم انداز ١٤٠٤ ) تا حدودی دور کرده است که ضرورت مبارزه و مقابله قاطع و همه جانبه با پدیده شوم
قاچاق کالا و ارز را مقام معظم رهبری در سالیان اخیر به ویژه در پیام نوروزی خود درسال ١٣٩٥ و در جمع
مردم مشهد مقدس و همچنین در دیدار کارگران به تمامی مسئولان تاکید و اتمام حجت کردند که باید قاچاق
کالا در ایران از میان برود؛ لذا ناجا به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت اقتصادی در کشور وظیفه خود می داند
که به طور قاطع و مستمر با قاچاق کالا مبارزه نماید. فلسفه نگارش این مقاله بر همین مبنا تبیین شده است
که نقش ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c