بررسی و تحلیل جایگاه قانونی تحقیقات پلیسی در قتل

نویسندگان

چکیده

تحقیقات پلیسی قتل را می توان در قوانین موضوعه از جمله قانون تشکیل ناجا و قوانین آیین دادرسی
کیفری مصوب ١٣٧٨ و ١٣٩٢ مورد بررسی و تحلیل قرار داد. از آنجا ضابطان در تحقیقات پلیسی قتل به
لحاظ جمع آوری ادله و مدارک وقوع جرم و انجام اقدامات کارشناسی متعدد شناسایی و دستگیری مرتکبان آن
نقش بسزایی در فرآیند دادرسی کیفری ایفا می کنند، در طی رسیدگی به پرونده های قتل با محدودیت هایی
مواجه هستند. قانون گذار از فرآیند کشف علمی جرایم منجر به سلب حیات غفلت نموده و در این دو قانون
بطور پراکنده و ناقص در برخی مواد، اشاره هایی به این موضوع دارد. علاوه بر این در ق.آ.د.ک مصوب ١٣٩٢ با
تصویب ماده ٩٨ بازپرس را از ارجاع تحقیقات جرایم منجر به سلب حیات به ضابطان ممنوع کرده است که این
امر، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی به همراه خواهد داشت. اقدامات مأموران پلیس در راستای رسیدگی
به پرونده های قتل بر دو نوع است که برخی ارزش اماره قضایی دارد و برخی دیگر به عنوان نظریه کارشناس
مورد استفاده دادرسی کیفری قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c