نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری از فساد

نویسندگان

چکیده

یکی از پدیده های مجرمانه ای که خصوصاً در سال های اخیر، اذهان سیاست گذاران حوزه سیاست جنایی را به
خود جلب کرده، فساداست. گستردگی این پدیده امروزه، چه در سطح ملی و چه در سطح نهادهای بین المللی،
موجب شده تا توجه ها به سمت پیشگیری و مقابله هدفمند با آن جلب شود. امروزه شاهد آن هستیم که نهاد ها،
سازمان ها و کنوانسیون های مختلف در سطح بین المللی پدیده فسادرا مورد تحلیل قرار داده اند و راه کارهایی به
منظور پیشگیری و مقابله با آن پیش بینی نموده اند. قوانین ملی هم بعضاً با تأثیر از اقدامات بین المللی در جهت
مقابله و پیشگیری از این پدیده برآمده اند. یکی از مواردی که امروزه جهت پیشگیری از فساد مورد توجه قرار
گرفته، افزایش مشارکت مردمی در این حوزه است. دلیل این امر نیز این است که، علی رغم تمامی اقدامات انجام
شده در این حوزه، همچنان شاهد افزایش پدیده فساد هستیم؛ لذا به نظر می رسد حرکت به سمت مردمی کردن
امر پیشگیری از فساد و خارج ساختن آن از انحصار دولتی جهت نیل به اهداف پیش بینی شده بسیار سودمند
باشد؛لذا در این مقاله به بررسی نقش مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری هدفمند از فساد خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c