اقتصاد جرم در کشور ایران (رویکردی تحلیلی بر قاچاق مواد مخدر)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با استفاده از تکنیک های مدل سازی، به
بررسی وضعیت اقتصاد جرم به صورت عام و تأثیر شاخص های اقتصادی – اجتماعی بر قاچاق مواد مخدر به
صورت خاص بپردازد و به این منظور کشور ایران را به عنوان منطقه مابین قطب های جرم خیز از حیث مواد
مخدر، در دوره زمانی ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ ، مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصله از تحقیق گویای این است که:
بر اساس مدل مفهومی تحقیق، متغیرهای بیکاری، درآمد سرانه، ضریب کاکوانی و شهرنشینی، از مهمترین
معیارهای تأثیرگذار بر قاچاق مواد مخدر در کشور ایران م یباشند که در این میان، به جز شاخص شهرنشینی،
سایر شاخص ها از معنی داری قابل قبولی، برخوردار بودند، به صورتیکه، بیکاری تأثیر مثبت و کاهش میزان
فقر و درآمد سرانه، تأثیر منفی و به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر قاچاق مواد مخدر در کشور ایران داشته اند؛
بعلاوه، افزایش درآمد سرانه در کشور، از طریق کاهش بیکاری و فقر در جامعه، موجب حرکت کمتر به سمت
قاچاق مواد مخدر شده، که این عامل خود در جهت بهبود رفاه مؤثر می باشد و همین امر، سیکل فزاینده ای را
در جهت توسعه کشور فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c