انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم

نویسنده

چکیده

رشد و تکامل جرم شناسی با شکل گیری رویکرد عقلانی در این حوزه و دوری از تفکرات قالبی و برچسب های
قوم مدارانه و نژادی همراه بوده است. انسان شناسی پسااستعماری از جمله در شاخه هایی چون انسان شناسی
جرم شناختی و انسان شناسی قانونی و حقوقی ، نگاهی انتقادی به مفاهیمی دارد که بر پایه قضاوت های
قوم مدارانه، نژادی و داوری های ارزشی شکل گرفته است. در این مقاله دو مفهوم متعلق به دو دوره متقدم و
معاصر به بحث نهاده می شود. یکی از این مفاهیم که از منظر جرم شناختی در گفتمان استعماری شکل گرفته و
ریشه در گزارش های شبه قو منگارانه ٤، قوم مدارانه ، و انسا نشناسی استعماری دارد، مفهوم کانیبالیسم است.
کانیبالیسم به مثابه رفتاری غیر انسانی به افسانه ای شبیه است که راویان آن، از رویکرد و سیاست دیوی سازی
و نژادی کردن جرم و خشونت استفاده کرده، و دگرهراسی و عدم دگرپذیری خود را با فرهنگ زدایی و
انسانیت زدایی از اقوام و ملل غیرغربی (سرخ پوستان قاره امریکا و بومیان استرالیا و غیره) همراه ساختند. در انسان شناسی پسااستعماری این مفهوم به چالش گرفته شده و به مثابه صورتی از گفتمان های استعماری،
نقد و نکوهش می شود. مورد دیگر، تصویر قالبی در زمانی است که جرم بعد قومی می یابد و می توان از آن با
عنوان قومی کردن جرم سخن گفت. در این زمینه چند تصویر قالبی به صورت مثال مطرح شده و در مورد آن
بحث می شود. در این مقاله کوشش خواهد شد تا بر ساختگی و غیر واقعی بودن مفاهیم یادشده در نتیجه رشد
رویکردهای عقلانی در حوزه جرم شناسی، از زوایای انتقادی گوناگون آشکار شود. رهیافت این تحقیق نقد دو
فرایند قومی و نژادی کردن جرم است که مورد انتقاد جرم شناسان و انسان شناسان جرم شناختی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c