عوامل مؤثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم قتل مورد مطالعه( استان زنجان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲)

نویسندگان

چکیده

کارشناسان بررسی صحنه جرم از جمله افرادی هستند که پس از وقوع قتل، به منظور انجام وظایفی که بر عهده دارند
وارد صحنه قتل م یشوند. از آنجائیکه عملکرد این گروه مستقیماً در کشف علمی جرائم که مبتنی بر علوم تجربی و دلائل
مادی است، دخالت دارد بنابر این به منظور دستیابی به کشف علمی جرائم، همچنین حل معمای بسیاری از پروند ههای
قتل پرداختن به عوامل موثر بر اثر بخشی عملکرد کارشناسان بررسی صحنه جرم، امری لازم و ضروری به نظر م یرسد.
این پژوهش به منظور تبیین اثر بخشی عواملی همچون توان، انگیزه، حمایت سازمانی، آموزش و بازخوردگیری بر
عملکردکارشناسان بررسی صحنه جرم (در استان زنجان در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ) انجام شده است.
روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف ؛کاربردی و از نظر نوع توصیفی تحلیلی و از نظر ماهیت وجمع آوری اطلاعات
پیمایشی است و داد ههای مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش تمام شمار با نظر سنجی از کارکنان پلیس آگاهی استان
زنجان و شهرستانهای تابعهب ه تعداد ٦٠ ن فرکه حداقل دو سال درا مرب ررسی صحنه جرم قتل فعالیت داشتها ند ، گرد آوری شدها ست.
برای بررسی نتایج فرضیات از آزمون کلموگروف - اسمرینوف وآزمون فریدمن و نیز همگنی واریانس از الفای کرونباخ و نرم افزار spssاستفاده گردید. و براساس یافت ههای تحقیق مشخص شد انگیزه، توان، آموزش، حمایتهای سازمانی و باز خوردگیری از عواملی هستند که تاًثیر فوق العاده و معناداری بر عملکرد کارشناسان بررسی صحنه
جرم قتل دارند. و با توجه به آزمونهای آماری انجام شده تمامی فرضیات این تحقیق با میانگین آماری بالا تاًیید
گردیدند و با نتیج هگیری از دستاوردهای آن پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c