علل تاخیر کشف جرم سرقت لوازم و محتویات خودرو

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در تاخیر کشف سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در
شهرستان شهرکرد در سال ١٣٩٢ انجام بود و این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه جمع آوری
اطلاعات پیمایشی و به لحاظ طرح و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارآگاهان پلیس
آگاهی استان چهارمحال و بختیاری که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ٩٠ نفر تعیین گردید. برای
جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به تایید چند تن از خبرگان و صاحب نظران این حوزه رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون الفای کرونباخ0/85محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر دو فرضیه پژوهشی پذیرفته شدند و بین عوامل درون سازمانی با ضریب همبستگی0/620 و عوامل برون سازمانی با ضریب همبستگی0/763 رابطه معنادار وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی بدست آمده نشان می دهد که همبستگی آن در سطح بالا می باشد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد مولفه های درون سازمانی به ترتیب عوامل
مرتبط با تعدد مقررات و بخش نامه ها، عوامل مرتبط با ضعف فنی و تجهیزاتی، عوامل مرتبط با کاراگاهان و
عوامل مرتبط با ضعف سیستم جامع اطلاعاتی و در مولفه های برو نسازمانی به ترتیب عوامل مرتبط با نقش
خودرو سازان، عوامل مرتبط با نقش قطعه سازان داخلی، تعامل پلیس با دیگر نهادها و عوامل مرتبط با سارقان
و مالخران بیشترین نقش را درتاخیر جرم سرقت وسایل و محتویات داخل خودرو دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c