رویکرد پیشگیرانه به حمایت از گزارشگران فساد

نویسنده

چکیده

سیاست جنایی مشارکتی بعنوان یکی از سیاستهای جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوان داشته است.
یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند مشارکت عمومی است. افشای گزارشگران
فساد از جلوه های مشارکت مدنی شهروندان دراجرای عدالت است اما گاه این انتخاب ممکن است گزارشگر
فساد یا بستگان او را آماج انتقام متهم، همدستان یا طرفداران وی قرار دهد. به همین علت حمایت از این افراد
، امری بایسته و ضروری است. حمایت از گزارشگران فساد مبحثی است که به تازگی به ویژه با ظهور جرایم
سازمان یافته و فراملی اهمیت خاصی پیدا کرده است. تامین عدالت کیفری مهمترین دغدغه طرفداران حمایت
از گزارشگران فساد است به همین دلیل، سعی دارند با تدوین و اجرای برنامه های حمایتی خاص و مصون
نگه داشتن آنان در برابر هر گونه تهدید و احتمال انتقام در زمان قبل، حین و حتی بعد از فرایند دادرسی از
بخشی از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری به عمل آورند. این امر در رویه مراجع قضایی بین المللی و اسناد
بین المللی مورد توجه واقع شده و در حقوق داخلی بسیاری از کشورها تضمین شده است.هر چند در قوانین
و اسناد بین المللی به طور اختصار به عنوان گزارشگران فساد اشاره ای نشده است اما از آنجا که کلماتی مانند
مطلع،مخبر،قربانی و شهود مفهومی کلی و انتزاعی هستند می توانند به عنوان منبعی قانونی برای حمایت از
گزارشگران فساد مورد استناد قرار گیرند. از جمله این حمایتها تدابیری برای عدم افشای هویت یا مکان زندگی
شاهد یا قربانی یا افرادی که با آنها در ارتباط هستند برای عموم و رسانه ها، حذف اسامی یا اطلاعات هویتی
برای گزارش ها،عدم افشای هر گونه اطلاعات هویتی شاهد برای مردم ،ادای گزارش از طریق ابزار تغییر دهنده
صدا یا چهره یا تلویزیون مدار بسته، استفاده از نام مستعار و ... می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c