بررسی عملکرد رو شهای آماده سازی نمونه در نتایج نمونه های بیولوژیکی و آبی

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری ترکیبها و/یا عناصر در مقادیر بسیار ناچیز در
نمونه های آبی، بیولوژیکی، هوا، پساب و پسماند
صنعتی، مواد اولیه کارخانه ها و غیره علاوه بر مسائل محیط زیستی همواره در مصارف صنعتی و داروئی مورد
نیاز و با اهمیت می باشد. یکی از راههای دستیابی به این هدف به کارگیری روش های تجزیه ای سریع، ارزان،
حساس و دقیقی می باشند تا بتوان مقادیر بسیار ناچیز مواد را اندازه گیری کرد. به علاوه در بیشتر اوقات
دستگاه های تجزیه ای با محدودیت های غلظتی و سازگاری با بافت نمونه مواجه می شوند و بنابراین قادر به اندازه
گیری مقادیر بسیار کم مواد در بافت پیچیده نمونه نمی باشند. در نتیجه روشهای تجزیه ای همواره نیازمند
یک مرحله پیش تغلیظ می باشند تا به طور کامل یا ناکامل ( تعادلی) آنالیت از بافت نمونه جداسازی گردد. در
روشهای استخراجی کامل، آنالیت به طور کامل و غالبا با مصرف مقادیر زیادی از حلال به فاز استخراج کننده
انتقال می یابند. در حالیکه در روشهای استخراج تعادلی (ناکامل) آنالیت به صورت جزئی و بر پایه اصول تعادلی،
پیش تعادلی و نفوذی به فاز استخراج کننده انتقال می یابد. در این مقاله انواع روشهای آماده سازی نمونه در
بافتهای جامد، گاز و مایع مورد بررسی قرار می گیرد و کارامدی و عیوب هر روش نیز ارائه می گردد. در نهایت
این اطلاعات می تواند در انتخاب یک روش استخراج مناسب بر اساس کارایی سیستم آماده سازی نمونه و دانش
مربوط به آن راه گشا گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c