بررسی کاهش آمار سرقت بر اساس تجارب کشورهای پیشرو

نویسنده

استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

تلاش ها برای کاهش سرقت معمولاً شامل مجموعه ای از عکس العمل هایی است که از سوی پلیس و
سازمان های متولی مبارزه و مقابله با جرم صورت می گیرد. زیرا بسیار سخت است که یک عکس العمل اثرگذاری
زیادی در این امر داشته باشد. برهمگان به اثبات رسیده اقدامات امنیتی در کاهش سرقت موثر است چرا که
نصب دوربین ها و تجهیزات هرچند هزینه های زیادی برای دولت ها دارد ولی بازده خیلی خوبی در کاهش جرایم
دارند. بعضی از این راهبردها ممکن است که در مسئله بکار آید. اما این نکته بسیار مهم است که عکس العم لها
و راهبردهای مناسب با شرایط مسئله خود را به درستی همسو کند و هر عکس العمل را بر اساس یک آنالیز قابل
قبول مورد قضاوت قرار داد. چرا که در اغلب موارد یک راهبرد مؤثر استفاده از چندین عکس العمل متفاوت
است. عکس العمل هایی که فقط به اجرای قانون می پردازند تأثیرات خیلی کمی در کاهش یا حل مسئله دارند.
بر این اساس آنچه در این مقاله آمده هرگز خود را نباید محدود به یک اقدام برای کاهش جرم سرقت کنیم
بلکه ترکیبی از اقدام بایستی صورت گیرد تا آمار جرم سرقت کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c