روشهای تحقیقاتی ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی

نویسندگان

چکیده

در روزگار کنونی جرایم سازمان یافته فراملی به عنوان یکی از معضلات اصلی جوامع شناخته می شود؛ لذا عزم
جهانی برای مقابله با این جرایم منجر شد تا به همت سازمان ملل متحد، در سال ٢٠٠٠ میلادی کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تدوین شود. در ماده ٢٠ این کنوانسیون بین المللی تحت عنوان
روش های ویژه تحقیقاتی به طور تمثیلی به سه روش اشاره شده است. اولین روش مورد اشاره روش پلیسی حمل
و تحویل تحت نظارت می باشد. روش دیگری که به آن اشاره شده است عملیات مخفی می باشد که این روش
خود شامل شیوه هایی همانند دام گستری، نفود و تحقیقات مخفی می شود و در نهایت این کنوانسیون برای
تحقیقات به مراقبت الکترونیکی اشاره مینماید که به مفهوم گرد آوری اطلاعات از طریق ابزارهای الکترونیکی
می باشد و شگردهایی مانند استراق سمع را در بر می گیرد. نگارنده در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی با
استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی و ژرف نگری روش های مذکور خواهد پرداخت. و در نهایت با توجه به
نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می شود در امر قانون گذاری و اجرای این روش ها هنوز خلأهای قانونی در
قوانین کشور ایران به چشم می خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

United Nations Convention’s Special Investigation Methods for Countering Transnational Organized Crimes

چکیده [English]

bIn recent time, transnational organized crimes are considered as one of the main
concerns of societies. Therefore; global resolve to combat these crimes led to the
establishment of the Convention for Countering Transnational Organized Crimes
(Palermo) in the year 2000 with the help of the United Nations. In the Article 20
of this international convention entitled “special Investigation methods”, three
methods have been addressed. The first method is the police method of watched
transportation and delivery method. The other method is the covert operations which
include ways such as baiting, infiltration and secret investigation. And at last, this
convention introduces the electronic surveillance for investigations which means
gathering information through electronic equipment and consists of methods such
as eavesdropping. The writer of this article applies descriptive- analytical methods
using library tools for investigation and deep thinking of the said methods. At the
end, in light of the obtained results, it is evident that in regards to legislation and
implementation of these methods, there are still legal gaps in Iran’s laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • Special Investigation Methods
  • Transnational Organized Crimes