بازتاب رسانه ای جرایم در مطبوعات محلی

نویسندگان

چکیده

در بحث بازتاب رسانه ای جرم بیان می شود که مطبوعات از جمله روزنامه ها می توانند رویدادها و وقایعی را
مهم جلوه داده و افکار عمومی را متوجه آن نمایند و یا برعکس، موضوعات مهم را فاقد ارزش و اعتبار نشان
دهند. خبرنگاران، دبیران سرویس خبری روزنامه ها و مدیران مسئول تنظیم خبر و گزارش، با انتخاب موضوع
وچگونگی انتقال این اطلاعات به مردم، نقش مؤثری درتعیین محدوده جرم و انحراف بازی می کنند. رسانه ها
با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های جنایی، نه تنها نگرش خاصی را به مخاطبان القاء کرده، بینش های مردم
را تحت تأثیر می گذارند، بلکه چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم ونظام عدالت کیفری را سازمان
می دهند. در ایران نیز که در بسیاری از مطبوعات حوادث جنایی در مرکز دقت روزنامه نگاران قرار می گیرند
و محتوای پاره ای از روزنامه ها مربوط به اخبار کشت و کشتار، مرگ و میر و اعمال خشونت بار است، تحلیل
محتوای آنها به دلیل اثرگذاری در جهت دهی افکارعمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش به
روش تحلیل محتوا انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه معکوس است. از همین رو تحقیق
حاضر با هدف شناسایی نحوه بازتاب و پوشش جرایم در روزنامه های محلی استان آذربایجان شرقی انجام
گرفت. در این راستا، جهت گیری مطبوعات نسبت به مطالب مربوط به جرایم، جنسیت های مطرح شده و سبک و نوع مطالب مرتبط با جرایم بررسی شد و نتایج نشان داد که سبک و نوع مطالب مرتبط با جرایم بررسی شد و نتایج نشان داد که٩١/1 درصد مطالب جهت گیری مثبت دارند که٦٨/2 درصد آن با رویکرد اطلاع رسانی است. در مورد جنسیت در٦٥/7 درصد موارد به جنسیت مجرم اشاره نشده است و بعد از آن جنسیت مرد بیشترین فراوانی را دارد. در ارتباط با سبک مطلب نیز ٩٦/5 درصد مطالب سبک شان خبر است و بیشترین نوع جرمی که مطبوعات محلی به آن پرداخته اند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی با ٣٢/4 درصد است. نتایج تحلیلی نشان داد که بین جهت گیری، رویکرد جهت گیری مثبت، جنسیت مجرمین، سبک، اندازه، شخصیت حاکمیتی مطرح شده، علت جرم و
نوع روزنامه با مطالب مربوط به جرایم در مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c