اشراف اطلاعاتی در سازمانهای پلیسی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدرس دانشگاه )نویسنده مسئول(

چکیده

در دنیای امروز، رمز موفقیت در عرصه های مختلف،برتری اطلاعات و استفاده صحیح از آن است. در واقع
کسی دارای اشراف و قدرت اطلاعاتی است که از برتری اطلاعاتی بالاتری نسبت به دیگری برخوردار باشد. اشراف
اطلاعاتی یکی از نیازهای اساسی و بنیادی و از ارکان اصلی و ضروری موفقیت در امنیت و تحقق جامعه امن می
باشد. بر این اساس دستیابی به اشراف اطلاعاتی نیازمند سلسله اقداماتی است که با رصد آن موجب می شود
کارآگاهان پلیس بتوانند کسب اخبار و اطلاعات و احاطه و اشرافیت بر موضوعات پیرامونی و پیش بینی حوادث
در نقاط کور و غیر قابل دسترس را، پیشگیری از وقوع جرائم و شکستهای پلیسی جلوگیری نمایند. لذا برای
داشتن برتری اطلاعاتی باید درکی ازمتغیرهای اطلاعاتی و متغیرهای محیطی داشت. در این مقاله نگارندگان
تلاش دارند اشراف اطلاعاتی را در محیط های مختلف به ویژه در سازمانهای پلیسی مورد کنکاش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c