بررسی تأثیر موانع ومحدودیتهای بکارگیری منابع و مخبرین در ماموریتهای پلیس آگاهی قزوین در سال ۱۳۹۴

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

یکی از اصولی ترین راه های شناسایی بسترهای کشف جرم و دستگیری مجرمین در سازمان های پلیسی و
اطلاعاتی در دنیا و از جمله نیروی انتظامی شناسایی، جذب مخبرین (منبع گیری)، جمع آوری اطلاعات، تجزیه
و تحلیل، توزیع و بکارگیری اطلاعات می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی موانع ومحدودیت های بکارگیری
منابع و مخبرین در ماموریت های پلیس آگاهی قزوین در سال ١٣٩٤ بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی
بود که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. تعداد ١٢٨ نفر از افسران ارشد، افسران جزء
و درجه داران پلیس آگاهی استان قزوین شرکت نمودند. پرسشنامه شامل دو قسمت بود. قسمت اول پرسشنامه
شامل متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، درجه، سابقه و ...) بود. قسمت دوم پرسشنامه شامل پرسش های
تخصصی در مورد موانع ومحدودیت های بکارگیری منابع و مخبرین در مأموریت های پلیس آگاهی قزوین در
مؤلفه های عدم رعایت حیطه بندی، آموزشهای ناکافی و نادرست، انتخاب افراد فاقد صلاحیت حرفه ای و ...بود.
از روش همبستگی پیرسون جهت برآورد همبستگی بین عامل ها و متغیر وابسته استفاده شد. رتبه هایی نیز به ترتیب مربوط به عدم رعایت حیطه بندی و آموزش های ناکافی و نادرست بود(p<0 /01)کلیه مؤلفه های موردبررسی دارای همبستگی دوطرفه معنی دار و مستقیم بودند(p<0 /05 )به جز اینکه مؤلفه آموزش های ناکافیو نادرست با محدودیت های اخلاقی کارآگاهان همبستگی معنی دار نداشت(p<0 /05 )

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c