تاثیر علل و عوامل فردی بر فقدان اشخاص (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل فردی مؤثر بر فقدان اشخاص در استان آذربایجان غربی انجام گرفته
است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهایی همچون متغیرهای زمین های، احساس
محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی و... بر پدیده مفقودیت و معناداری یا فاقد معنی بودن تفاوت آماری مفقودان
در رابطه با این متغیرها م یباشد. پژوهش انجام شده با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه از نمون های
به حجم 161 نفر انجام گرفته است و نمونه ها به صورت تصادفی ساده تعیین شده اند. جامعه آماری شامل
کلیه افراد مفقود شده در استان آذربایجان غربی در سال 1395 در مجموع تعداد 971 نفر بوده است. داده های
جمع آوری شده به کمک نر م افزار excel و spss نسخة 13 به صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل
شده اند. در بخش استنباطی از آزمونهای Binomial و ch-square استفاده شده است. فرضیه های تدوین
شدة این تحقیق که مجموعاً شامل 6 فرضیه بوده است، به کمک آزمو نهای پیش گفته مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج حاصله نشان داد: متغیرهای زمین های (جنس، سن، علت فقدان)، پایگاه اقتصادی و محرومیت نسبی با
پدیدة مفقودیت رابطة معنادار داشتند و کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند. در پایان بر اساس
نتایج حاصله راهکارهای پیشنهادی و کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c