بازسازی صحنه جرم

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

آخرین مرحله در پردازش صحنه جرم و مولفه نهایی در بعد فنی مدیریت صحنه جرم، بازسازی صحنه است.
بازسازی یکی از مهمترین مراحل در تعیین واقعیت جرم و تبیین توالی اتفاقات بوده و کاملا به شناسایی و
منحصر به فرد کردن مدارک مربوطه بستگی دارد. در بازسازی صحنه جرم، اطلاعات تحقیقاتی، اطلاعات صحنه
جرم، تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی مدارک فیزیکی و الگوی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار اطلاعاتی
که بازسازی صحنه میتواند به کارشناسان ارائه دهد به عوامل بالا محدود می شود. هر چه داده ها وابسته تر و
دقیق تر باشند، شانس اینکه عمل بازسازی در تحقیقات معتبر باشد، بیشتر خواهد شد. فرآیند بازسازی شامل
استفاده از قیاس و استقراء منطقی است و حتی جهت اتصال انواع مدارک فیزیکی، الگوی اطلاعات، نتایج آنالیز
اطلاعات تحقیقی و سایر مدارک مستند می تواند وظیفه دشوارتری هم قلمداد گردد.
این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده که داده های آن با استفاده از روش بررسی های کتابخانه ای جمع آوری
شده است. نتایح حاصله نشان داد بازسازی صحنه جرم زمانی ارزشمند است که در طول مراحل اولیه تحقیقات
و در طول مراحل تصمیم گیری آغاز شود. پایه بازسازی صحنه جرم، پیروی از اصول اساسی مورد استفاده در
بررسی جنایی مدارک فیزیکی می باشد. تئوری انتقال لوکارد، اصل بنیادی هر تجزیه وتحلیل جنایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c