تحلیل جرم شناختی سرقت منزل(مطالعه موردی استان قم)

نویسندگان

چکیده

امروزه به لحاظ پیچیدگی و اجتناب ناپذیر بودن روابط اجتماعی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته،
بلکه به موازات آن امنیت جامعه را متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد. گونه ای
از سرقتها، سرقت از منزل است که میتوان آن را یکی از شدیدترین سرقتها نام برد، زیرا که نوعی تجاوز به
عنف و حریم شخصی افراد بوده و باعث ایجاد ناامنی در جامعه شده و لطمات روحی و جسمی که شهروندان
به اصطلاح مالباختگان از آن متحمل میشوند حتی بعد از کشف و دستگیری سارق نیز مرتفع نمیشود. جرم
سرقت موجب افزاش هز ینه های تولید میشود و بخشهای زیادی از بودجه دولتها و سایر امکانات کشور باید
صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده های زندانیان و
غیر آن شود، درتحقیق حاضر جهت تحلیل جرمشناختی سرقت منزل ابتدا به علل و عوامل جرم سرقت که
از جمله علل زیست شناختی، علل روان شناختی و جامعه شناختی(عامل اقتصادی-اجتماعی-نارساییهای
قانونی)پرداخته شده است و سپس ویژگیهای سرقت منزل در ابعاد شیوه های ارتکاب آن و انواع سارقین
منزل، مالخران و مجازاتهای سرقت منزل اشاره شده است، همچنین آمار سرقتهای منزل که در استان قم
در سال 1393 به وقوع پیوسته و سارقینی که در این خصوص دستگیر شده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
و در پایان پیشنهادهایی در خصوص پیشگیری وقوع سرقت منزل در استان قم و کاهش آن آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c