شکل گیری جرایم سازمان یافته و ماهیت آن در کشورها

نویسنده

چکیده

این مقاله تلاش دارد ماهیت جرایم سازمان یافته در چند کشور مانند برزیل، مکزیک، کانادا و سوئد را
مورد بررسی قرار دهد که چگونه این جرم در این کشورها شکل گرفته است. هدف این مقاله پیداکردن مبدأ و
گسترش جرایم سازمان یافته است. زیرا این جرم ترکیبی از جرایم که در امتداد هم قرار دارند. بر این مبنا جرایم
سازمان یافته معضلی عمومی برای همه کشورهاست که بر روی ثبات، امنیت و رفاه عمومی تاثیر م یگذارد. اما
درحالی که حجم جرایم در طول قرن بیستم در همه کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است، اما این کاهش
در جرایم سازمان یافته چندان دیده نمی شود. چرا که جرایم سازمان یافته در سال های اخیر تغییرات مهمی به
خود دیده یعنی از گروه های مهم و اصلی به گروهای کوچک تر بسیاری تبدیل شده اند. عمدتا جرایم سازمان یافته
باری بر دوش جامعه است و حقوق اساسی مردم را تضعیف می کند و این جرم در هر کشوری متناسب با فرهنگ،
جغرافیا و اقتصاد همان کشور به وقوع می پیوندد. بر همین اساس کار مبارزه را با دشواری مواجه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c